Privacy Statement

C’est la vie for you hecht veel waarde aan het beschermen van jouw privacy en (persoons)gegevens worden door C’est la vie for you dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leg ik je uit welke persoonsgegevens C’est la vie for you verzamelt en gebruikt en met welk doel.

Verwerken van persoonsgegevens 

C’est la vie for you kan jouw persoonsgegevens verwerken omdat je gebruik maakt van haar dienstverlening en/of omdat je deze gegevens zelf aan C’est la vie for you verstrekt. Zo kan jij je contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als je wilt communiceren, als je nadere informatie over de producten wenst te krijgen of als je de nieuwsbrief wenst te ontvangen. C’est la vie for you verwerkt deze persoonsgegevens vervolgens ter uitvoering van de dienstverlening en/of je te informeren. Zonder deze persoonsgegevens is het namelijk voor C’est la vie for you niet mogelijk uitvoering te geven aan de dienstverlening en/of je te informeren. Jouw persoonsgegevens gebruikt C’est la vie for you uitsluitend voor de verwerking van jouw verzoek. 

Gebruik van persoonsgegevens

C’est la vie for you verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens om de door jou gevraagde informatie, producten en diensten te leveren en de website te beheren. C’est la vie for you heeft een wettelijke grondslag nodig om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken. C’est la vie for you zal jouw persoonsgegevens verwerken gebaseerd op verwerkingsgronden zoals het uitvoeren van een overeenkomst, op basis van een wettelijke plicht, op basis van een gerechtvaardigd belang of middels jouw toestemming. In het geval van toestemming heb je ten allen tijde het recht deze weer in te trekken.

Doorgifte aan derden

C’est la vie for you verkoopt, noch verhuurt noch leaset klantenlijsten aan derden. C’est la vie for you zal jouw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is. C’est la vie for you zal jouw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie.  

Wel kunnen de door jou verstrekte persoonsgegevens in sommige gevallen verwerkt worden door derden. C’est la vie for you kan bijvoorbeeld een leverancier inhuren om administratieve en operationele werkzaamheden uit te voeren ter ondersteuning van de relatie met jou. Deze leveranciers zijn gehouden aan contractuele en overige wettelijke verplichtingen om vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan en jouw privacy te respecteren. Zij hebben dan ook alleen toegang tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren. Indien verplicht zal C’est la vie for you met deze partijen een verwerkersovereenkomst aangaan. 

Bewaren van persoonsgegevens

Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. C’est la vie for you zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die C’est la vie for you langer moeten bewaren omdat de wet dit verplicht.

Veiligheid van persoonsgegevens

C’est la vie for you zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van jouw persoonsgegevens. C’est la vie for you bewaart de persoonsgegevens die je aanlevert in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. 

Geautomatiseerde besluitvorming

C’est la vie for you neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Jouw rechten

Jij hebt onder andere het recht op informatie, inzage of rectificatie, verwijdering, de verwerking te beperken of het recht op dataportabiliteit (gegevensoverdraagbaarheid). 

Als je gebruik wilt maken van deze rechten, kan je een gespecificeerd verzoek naar info@cestlavieforyou.nl sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt C’est la vie for you je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. C’est la vie for you zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Wijzigen van de privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. C’est la vie for you raadt je aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe C’est la vie for you jouw informatie beschermt.

Contact 

Als je van mening bent dat C’est la vie for you niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kan je contact opnemen via info@cestlavieforyou.nl. C’est la vie for you wilt je er tevens op wijzen dat je ook de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens. 

KvK-nummer: 77889886

Btw-identificatienummer: NL003255581B52 

Disclaimer

Op de toegang en het gebruik van deze website is deze Disclaimer en het Privacy Statement van toepassing. Door gebruik te maken van de website aanvaardt de gebruiker de voorwaarden als bepaald in de Disclaimer en het Privacy Statement van C’est la vie for you.

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van C’est la vie for you. C’est la vie for you besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. C’est la vie for you kan echter geen garantie geven dat de informatie op deze website juist en/of volledig is en/of blijft. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 

C’est la vie for you is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door C’est la vie for you of door jou aan C’est la vie for you door middel van de website van C’est la vie for you of anderszins langs elektronische weg.

De informatie op deze website is bovendien bedoeld om algemene informatie aan geïnteresseerden te verstrekken. Deze informatie kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies. Tevens aanvaardt C’est la vie for you geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt door of namens C’est la vie for you via deze website. C’est la vie for you aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Op alle content die via de website te raadplegen is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan C’est la vie for you, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Je mag deze content uitsluitend gebruiken om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van C’est la vie for you mag je de content niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de content dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden, tenzij zulks dwingend rechtelijk is toegestaan.